كاركنان اداره بازرسي و پاسخگوئي به شكايات                

 

 

نام و نام خانوادگي

سمت

دكتر اصغر زائري

رئيس اداره بازرسي و پاسخگوئي به شكايات

دكتر اكبر ثالثي

معاون اداره بازرسي و پاسخگوئي به شكايات

رقيه اكبري

كارشناس مسئول پاسخگوئي به شكايات

سيمين علي پور

مسئول اپراتور اداره بازرسي و پاسخگوئي به شكايات

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-20 4:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

بندرعباس. بلوار شهيد چمران .جنب استانداري

 

07613333280_5 : تلفن

 

Copyright © 1998-2014 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved.